Ga verder naar de inhoud

Algemene verkoopsvoorwaarden META Leuven NV

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota's, en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de koper/opdrachtgever vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door aangestelden van METALEUVEN NV zijn slechts geldig na bevestiging ervan door de zaakvoerder.

Gegevens van welke aard ook vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten, enz.... zijn niet bindend voor de METALEUVEN NV, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

De METALEUVEN NV behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar prospectussen, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enz.

De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers, enz. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatste, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging en verstaande zijnde dat de verantwoordelijkheid van de METALEUVEN NV alleszins begrensd is door haar onderhavige verkoopsvoorwaarden.

Onze facturen zijn vrijgesteld van echtverklaring van schuldvordering evenals van bijkomende handtekeningen, als gevolg van toelating nr.1232 van 25-07-1988.

ARTIKEL 2. STUDIES EN ONTWERPEN

Alle door de verkoper/leverancier overgemaakte documenten in verband met studies, analyses, enz. blijven diens eigendom en moeten hem op eerste verzoek worden terugbezorgd.

Deze mogen niet zondervoorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper/leverancier worden medegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom ervan blijft onverkort bij de verkoper/leverancier.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

De prijzen worden opgegeven onverpakt ex works, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoeren douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging ten laste vallen van de koper.

ARTIKEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van de METALEUVEN NV, netto zonder disconto, contant bij levering, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.

Protest vermag evenmin de betaling op te schorten.

Indien er binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum niet betaald wordt, is op het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, een interest van 10% verschuldigd. Indien er geen betaling volgt binnen de 10 dagen na een aanmaning per aangetekend schrijven, is er bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 250 Euro en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hetzij een administratieve vergoeding van € 7,00 en de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van de wet dd.21 april 2007 en het KB dd.26 oktober 2007.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. In geval van annulering van de opdracht 7 dagen na de bestelling ervan, is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs met een minimum van € 250,00 te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en of reeds verschuldigd is aan toeleveranciers van METALEUVEN NV.

Alle facturen zijn betaalbaar te Leuven, tenzij anders schriftelijk werd bedongen.

In geval van niet-betaling van een factuur behoudt METALEUVEN NV zich het recht voor om elke verdere dienstverlening aan de betrokken klant te staken tot volledige betaling van de openstaande facturen.

Iedere aangetekende ingebrekestelling heeft een verjaringsstuitende werking conform de wet van 23 mei 2013 (BS 1 juli 2013). Dat wil zeggen dat de verjaring van uw verplichtingen door een aangetekende ingebrekestelling tijdelijk en voor een periode van één jaar niet loopt. U kunt de kosten van een gerechtelijke procedure nog steeds vermijden.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde materialen blijven uitdrukkelijk eigendom van de METALEUVEN NV tot bij de algehele betaling, kosten en intresten inbegrepen. De koper is ertoe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risico's en voor waardevermindering te behoeden.

ARTIKEL 6. LEVERING EN AFHALING

De levering bevat enkel en alleen de goederen en/of diensten vermeld in de koopovereenkomst.

De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook buiten toedoen van de METALEUVEN NV, brengt geen aansprakelijkheid in hoofde van de METALEUVEN NV met zich mede en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.

Kan de koper de goederen/diensten op de overeengekomen leveringsdatum of –termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft METALEUVEN NV het recht om, na verloop van 5 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van de goederen/diensten het gevolg is van overmacht, kosten aan te rekenen en de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, met een maximum van 15 % van de totaalprijs van de goederen/diensten, onverminderd de gebeurlijke toepassing van artikel 1657 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 7. VERPLAATSING, TRANSPORT, MONTAGE EN VERZEKERING

De koper/opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de plaats van uitvoering tijdig toegankelijk is voor de METALEUVEN NV.

De koper/opdrachtgever staat in voor het onderschrijven van de nodige verzekeringen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of levering.

Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoer, verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, enz) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook ingeval van franco verzending.

Indien de METALEUVEN NV zelf zorg dient te dragen voor de verzending van de door haar te leveren goederen dan geschiedt zulks voor rekening van en op risico van de koper/opdrachtgever waarbij de METALEUVEN NV zich ertoe zal inspannen zulks te doen plaatsvinden aan een aanvaardbaar kostprijs, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van goederen en/of diensten worden door de METALEUVEN NV aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de koper/opdrachtgever.

ARTIKEL 8. VERPAKKING EN OPRUIMING

Alle verpakkingen zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever en worden door de METALEUVEN niet teruggenomen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

De opruiming na de uitvoering van de opdracht is voor rekening van de koper/opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

ARTIKEL 9. WAARBORG

Overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is METALEUVEN NV jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van een zaak/dienst en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde.

De koper geniet eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek de zaak/dienst ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Deze waarborg is strikt beperkt tot de levering zelf en betreft uitsluitend het herstel en/of vervanging op kosten van METALEUVEN NV, in haar werkhuizen, van alle stukken die werden afgekeurd of buiten bedrijf werden gesteld omwille constructiefouten of verborgen gebreken, waarbij METALEUVEN NV uitdrukkelijk het recht voorbehoud om wijzigingen aan te brengen aan de betreffende goederen teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen, hetzij naar haar keuze de betreffende koopsom terug te betalen.

De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, enz. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of gebruik en snelle slijtage omwille corrosie of andere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, elektrische spanningsverschillen, stoffige omgeving, enz.

De koper wordt geacht de werking te kennen van het toestel dat het onderwerp van deze overeenkomst uitmaakt. De schade aan het materiaal dat veroorzaakt werd door verkeerd gebruik of door het niet in acht nemen van de door de constructeur gegeven richtlijnen, maken ons vrij van elke verantwoordelijkheid.

Elk gebrek aan overeenstemming moet aan METALEUVEN NV per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van 8 dagen vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan METALEUVEN NV per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

De kleinste wijziging door toedoen van de koper/opdrachtgever brengt het verval van de waarborg met zich mede.

METALEUVEN NV is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de koper/opdrachtgever aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

ARTIKEL 11. RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd, waaronder het tweede kanton van het vredegerecht te Leuven om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken.

Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

(ARTIKEL 12. HOEDANIGHEID EN VERBINTENIS VAN DE KOPER)

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van de wet van 06 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming of in de zin van het artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. wanneer hij de zaak/ dienst dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor nietberoepsmatige of niet-commerciele doeleinden.

Wanneer de koper geen consument is in de zin van het vorige lid, zijn de algemene voorwaarden eveneens van toepassing, met uitzondering van de artikelen: 6 lid 3; 9 leden 1 t.e.m. 4 en 8 In dat geval:

  • wordt Artikel 9 leden 1 t.e.m. 4 vervangen als volgt: "De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek de zaak/dienst ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Elk verborgen gebrek moet aan METALEUVEN NV per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen."
  • zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van NV uitsluitend bevoegd.